Your Cart

Vilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser forforbrukerkjøp av varer
over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir
forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen
begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter
forhandelen.


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen.


2. Partene

Selger:
Firmanavn:Steel-Outlet
Adresse:Anolittveien 5,1400 Ski
E-post:post@steeloutlet.no
Organisasjonsnummer:991 742 042
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen er den prisen kjøper skal betale, eventuelt porto kommer i tillegg.

4. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings-løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

6. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven. Kjøperen må gi selgeren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.

7. Mangel ved varen

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd, fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonen kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Reklamasjonen til selger må skje skriftlig.

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf.punkt 7. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no